Hantering av personuppgifter inom Dalafonden för cancersjuka

Parter och ansvar för behandling av personuppgifter

Dalafonden för cancersjuka, organisationsnummer 883201-6003, c/o Marie Sjölund, Furustrand 30, 791 95 Falun (nedan kallad stiftelsen) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för stiftelsens verksamhet.
Dalafonden för cancersjuka är en lokal fond med säte i Falun. Fondens ideellt arbetande styrelse fullföljer grundarnas syfte; att verka för att göra livet lättare och ge en guldkant i tillvaron för länets cancerpatienter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter

För att stiftelsen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • Administration av verksamheten för fonden
  • Hantera ansökningar
  • Kontakt med sökande
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Hantera ekonomiska transaktioner

Vilka delar vi personuppgifter med

Personuppgifter kommer inte att överföras till någon utanför fondens styrelse. Alla i styrelsen har tecknat sekretessavtal kring hantering av personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Stiftelsen kommer att årligen genomföra en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår. Om inte ändamålet kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du

Du har rättighet att få ett registerutdrag avseende stiftelsens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begära behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifter inte längre behövs för de ändamål de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om uppgifterna har behandlats olagligt

Kontakta styrelsen kring frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende stiftelsens behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Ge ett bidrag

Bankgiro

5162-4856

eller

Swish Logo Primary RGB
Betala gärna med Swish:
Nr: 123 197 10 43

kontakta oss

Minnesgåva

Ge en minnesgåva.

Klicka här